గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం సర్వే

గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారు ?
గజ్వేల్ నియోజకవర్గం లో తెరాస టికెట్ ఎవరికీ కేటాయించాలి ?
  • Add your answer

ఇతరులను కోరుకుంటే వారి పేరు యాడ్ చేయండి

గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ టికెట్ ఎవరికీ కేటాయించాలి ?
  • Add your answer

ఇతరులను కోరుకుంటే వారి పేరు యాడ్ చేయండి

One thought on “గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం సర్వే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *